Karakteristikat
Komisionet
Normat e Interesit
Dokumentacioni
Të tjera

Tashmë blerjet tuaja në monedhën Euro do të jenë më komode se kurrë me kartën e kreditit VISA EURO nga Alpha Bank Albania. Ju mund ta përdorni atë online apo gjatë udhëtimeve tuaja duke shmangur kështu kursin e këmbimit.

 • Blerje online brenda dhe jashtë Shqipërisë
 • Blerje pa kontakt në POS brenda dhe jashtë Shqipërisë kudo ku është logo e VISA
 • Tërheqje në bankomatet e Alpha Bank Albania dhe kudo ku është logo e VISA
 • Ndryshim të kodit PIN në ATM të Alpha Bank Albania pa komision
 • Shërbimi Alpha SMS, ku ti njoftohesh në kohë reale për çdo transaksion që kryen me kartën tënde
 • Chip & Pin për pagesa të sigurta     

Komisioni vjetor

 • Karta kryesore: 15 Euro
 • Karta shtesë: 9 Euro

Komisionet për terheqje Cash-i

 • Në rrjetin e ATM-ve të Alpha Bank Albania: 1% për transaksion me minimum 1 Euro (momentalisht mund të bëhet tërheqje vetëm në monedhën lek)
 • Në ATM-të e tjera brenda Shqipërisë: 2.5% për transaksion me minimum 2 Euro
 • Në ATM-të jashtë Shqipërisë: 2.5% për transaksion me minimum 2 Euro

Norma e interesit është fiks dhe shprehet në bazë vjetore:

Klientë standard

 • Blerjet 17% (aplikohet nga data e faturimit)
 • Tërheqjet: 19% (aplikohet nga data e tërheqjes)

Klientë pagamarrës

 • Blerjet 15% (aplikohet nga data e faturimit)
 • Tërheqjet: 17% (aplikohet nga data e tërheqjes)

Kartë e siguruar me depozitë

 • Blerjet 13% (aplikohet nga data e faturimit)
 • Tërheqjet: 15% (aplikohet nga data e tërheqjes)

Detyrime të papaguara në afat: +10% (aplikohet mbi normën normale të interesit)

 • Forma e aplikimit
 • Kartë identiteti, pashaportë, certificatë personale për kartëmbajtësin e kartës kryesore ose të kartës shtesë (në rastin e të huajve rezident në Shqipëri kërkohet edhe leja e qëndrimit)
 • Faturë utilitare për verifikimin e adresës
 • Numër telefoni fiks/Celular
 • Vërtetim punësimi dhe page (paga, kohëzgjatja në punë, lloji i punësimit)
 • Pasqyrë e llogarisë së pagës (nuk kërkohet nëse jeni pagamarrës pranë Alpha Bank Albania)
 • Dokumentacioni përkatës në rast se jeni pronar biznesi.
 • Monedha e lëshimit - Euro
 • Vlefshmëria - 5 vjet

Periudha kohore e faturimit
Data 26 e çdo muaji për detyrimet e muajit paraardhës

Kufiri për tërheqje
Kufiri maksimal ditor i tërheqjes eshte 25% e limitit te kartës, ndërsa kufiri maksimal mujor është 50% e limitit të kartës.

Pagesa
Minimumi i pagesës: komisionet + interesat në total +5% mbi detyrimin e mbetur.