Alpha Kredi për Investim ofron normë interesi të ndryshueshme gjatë gjithë kohëzgjatjes së kredisë dhe shërben për blerjen apo rikonstruksionin e një pasurie si dyqan ose zyrë. Gjithashtu ky produkt shërben për blerjen e një pasurie si shtëpi, apartament, i cili do të përdoret për qëllime dhënie me qira.

Karakteristikat e produktit
Komisione
Normat e Interesit
Llojet e Kolateralit
 • Shuma minimale 4,000 Eur ose ekuivalenti në lek 
 • Shuma maksimale 350,000 Eur ose ekuivalenti në lek 
 • Kohëzgjatja maksimale 30 vite per blerje apartamenti 
 • Kohëzgjatja maksimale 20 vite per blerje dyqane/zyra

Komision Disbursimi

 • 1.25% komision disbursimi (min 400 Eur / ekuivalent) për klientët standard
 • 0.88% komision disbursimi (min 280 Eur / ekuivalent) për klientët pagamarrës pranë Alpha Bank
 • Nuk aplikohet komision disbursimi për transferimet e balancave nga Bankat e tjera 

Komision për shlyerje të parakohshme

 • Penalitet për shlyerje të parakohshme 2% e shumës së kredisë të paguar, nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë është mbi 1 vit 
 • Penalitet për shlyerje të parakohshme 1% e shumës së kredisë të paguar nëse periudha midis shlyerjes dhe maturimit të kredisë është më pak se 1 vit 
 • Penalitet për shlyerje të parakohshme 0.5% e shumës së kredisë të paguar nëse kredia shlyhet nga fondet e klientit
 • Nuk aplikohet penalitet nëse shlyerja realizohet në bazë të një kontratë sigurimi e cila ka si qëllim shlyerjen e kredisë
 • Nuk aplikohet penalitet nëse kredia është me vonesë dhe shlyerja kërkohet nga Banka

Normat e interesit për klientë me të ardhura nga paga/qiraja
• EUR: 12M Euribor + 4.00% (minimum 4.00%)
• LEK: 12M BTH + 1.75% (minimum 1.75%) 

Normat e interesit për klientë me të ardhura nga biznesi/të tjera
• EUR: 12M Euribor + 4.20% (minimum 4.2%)
• LEK: 12M BTH + 1.95% (minimum 1.95%)

Shembull kësti kredie për klientë me të ardhura nga paga/qiraja:

Monedha  Norma e interesit  Norma efektive e interesit  Kësti mujor i përafërt 
EUR 5.05% 5.29%  160.65 EUR
LEK 5.80% 5.97% 21,148 LEK

Kësti mujor është përllogaritur me një shumë 25,000 Euro ose 3,000,000 Lek dhe kohëzgjatje 20 vjet. 

Norma e ndryshueshme e interesit është e rishikueshme çdo dymbëdhjete muaj sipas normës bazë për secilën monedhë në datën e disbursimit të parë të kredisë

Normat referencë janë për:
EUR: Euribor 12 Mujor = 1% / LEK: Bono Thesari 12 Mujore = 4%

 • Pasuri e paluajtshme Rezidence Banimi (hipoteke e rangut te 1-rë) me mbulim 143% të shumës së kredisë 
 • Dyqane / zyra në pronësi të individëve (hipotekë e rangut të 1-rë) me mbulim 143 % të shumës së kredisë
 • Tokë truall (hipotekë e rangut të 1-rë) me mbulim 200% të shumës së kredisë