Karakteristikat e Produktit
Normat e Interesit
Dokumentacioni

Kjo kredi ofrohet në monedhën Lek dhe Euro me normë interesi preferenciale fikse gjatë gjithë kohëzgjatjes së kredisë, duke filluar nga 7%.

 • Kreditim deri në 3,000 EURO ose 420,000 LEK pa garantues
 • 50 Euro/ 7,000 Lek komision disbursimi
 • 2% komision sigurimi jete
 • 0 Lek komision disbursimi per transferim balance dhe 3,000 Lek komision disbursimi në rast aplikimi për kredi shtesë

Klientë pagamarrës:

 • ALL/EUR: 7% - Afati i kredisë deri në 3 vjet
 • ALL/EUR: 8% - Afati i kredisë deri në 5 vjet

Klientë standard:

 • ALL/EUR: 7.5% - Afati i kredisë deri në 3 vjet
 • ALL/EUR: 8.5% - Afati i kredisë deri në 5 vjet

Shembull kësti mujor për kredi në Lekë për klientë pagamarrës:

Shuma e kërkuar Norma e interesit Norma efektive e interesit Kësti mujor i përafërt
150,000 ALL
1 VIT
7% 21.82% 12,979 ALL
300,000 ALL
3 VITE
7% 10.30% 9,263 ALL
420,000 ALL
5 VITE
8% 9.72% 8,516 ALL

 Shembull kësti mujor për kredi në Euro për klientë pagamarrës:

Shuma e kërkuar Norma e interesit Norma efektive e interesit Kësti mujor i përafërt
1,000 EUR
1 VIT
7% 23.47% 86 EUR
2,000 EUR
3 VITE
7% 10.67 % 61 EUR
3,000 EUR
5 VITE
8% 9.88% 60 EUR

 Shembull kësti mujor për kredi në Lekë për klientë standard:

Shuma e kërkuar Norma e interesit Norma efektive e interesit Kësti mujor i përafërt
150,000 ALL
1 VIT
7.5% 23.18% 13,013 ALL
300,000 ALL
3 VITE
7.5% 10.96% 9,331 ALL
420,000 ALL
5 VITE
8.5% 10.23% 8,616 ALL

 Shembull kësti mujor për kredi në Euro për klientë standard:

Shuma e kërkuar Norma e interesit Norma efektive e interesit Kësti mujor i përafërt
1,000 EUR
1 VIT
7.5% 25.28% 86 EUR
2,000 EUR
3 VITE
7.5% 11.40% 62 EUR
3,000 EUR
5 VITE
8.5% 10.49% 61 EUR

 

Për të aplikuar për kredi konsumatore pranë Alpha Bank Albania duhet të plotësoni minimalisht kushtet e mëposhtme:

 • Deklaratë të ardhurash;
 • Një faturë shërbimesh utilitare për të verifikuar adresën;
 • Nxjerrje llogarie bankare minimumi për 12 muajt e fundit.