Të rimodelosh vetëm sallonin apo të gjithë shtëpinë?
Të vizitosh vetëm një apo të Shtatë Mrekullitë e Botës? 
Të rregullosh makinën e vjetër apo të blesh një makinë të re?

Me kredinë personale të siguruar me hipotekë deri në 50.000 Euro mund t'i bësh të gjitha këto dhe akoma më shumë.

Karakteristikat e produktit
Normat e Interesi
Shembuj këst kredie
Dokumentat e nevojshëm
  • Afat ripagimi deri në 20 vjet
  • Kreditim deri në 50,000 Eur / ekuivalenti në Lek
  • Kreditim në Euro dhe Lek

ALL: 12M Bono Tesari* + 4%
EUR: 12M Euribor + 5%


Norma bazë e interesit është e rishikueshme çdo 12 muaj në datën e disbursimit

Shuma e kërkuar  Norma e interesit  Norma efektive e interesit  Kësti mujor i përafërt 
 1,400,000 ALL  6.01% 6.45%   11,822 ALL
    15,000 EUR  5.00% 5.30%  118 EUR
    20,000 EUR  5.00% 5.28%  158 EUR
    40,000 EUR  5.00% 5.25%  316 EUR

 

Kësti është përllogaritur për afatin maksimal 15 vite, dhe normë referencë për 12M BTH = 2.01 %, dhe 12M Euribor=0%
Norma bazë e interesit është e rishikueshme çdo 12 muaj.

  • Kartë identiteti
  • Dokumentat për Vërtetimin e të ardhurave
  • Dokumentat e kolateralit që do të lihet në emër të bankës si garanci.