Karakteristikat
Normat e Interesit
Dokumentacioni
 • Financim ne monedhën Lek dhe monedhën Euro
 • Këste mujore të përballueshme, duke filluar nga 6,155 Lek
 • Afat ripagimi deri në 7 vjet
 • Kreditim deri në:
  • 500,000 LEK ose 4,000 Euro pa garantues (klientë jo-pagamarrës në Alpha Bank)
  • 750,000 LEK ose 6,000 Euro pa garantues (klientë pagamarrë në Alpha Bank)
  • 2,000,000 LEK ose 16,000 Euro me garantues
 • 2% komision disbursimi, minimumi 4,000 Lek ose 40 Euro
 • 2% komision sigurimi jete
 • 0% komision disbursimi për transferim balance dhe 2% komision disbursimi në rast aplikimi për kredi shtesë

Norma e Interesit në monedhën Lek

 • Klientë pagamarrës në Alpha Bank: 8.5% fikse për 3 vitet e para dhe ne vijim 12M BTH + 8.5%
 • Klientë pagamarrës në Bankat e tjera: 9% fikse për 3 vitet e para dhe ne vijim 12M BTH + 9%
 • Klientë me të ardhura nga Biznesi / Të tjera: 10% fikse për 3 vitet e para dhe ne vijim 12M BTH + 10%

Norma e Interesit në monedhën Euro

 • Klientë pagamarrës: 12M Euribor + 8.0%
 • Klientë standard: 12M Euribor + 8.5%

Shembull kësti mujor për klientët pagamarrës:

Shuma e kërkuar Norma e interesit Norma efektive e interesit Kësti mujor i përafërt 
  300,000 ALL  5 VJET 8.50% 10.43%  6,155 ALL
  1,000,000 ALL  7 VJET 9.00%   9.84% 15,836 ALL
  2,000,000 ALL   7 VJET 10.00% 11.34% 33,202 ALL

 Norma bazë e interesit është e rishikueshme çdo 12 muaj, në datën e disbursimit.

Për të aplikuar për kredi konsumatore pranë Alpha Bank Albania duhet të plotësoni minimalisht kushtet e mëposhtme:

 • Deklaratë të ardhurash;
 • Një faturë shërbimesh utilitare për të verifikuar adresën;
 • Nxjerrje llogarie bankare minimumi për 12 muajt e fundit.