Paketa “Alpha Paga” ofrohet ekskluzivisht për klientët që marrin pagën mujore nëpërmjet Alpha Bank Albania. Përfitoni nga avantazhet e pakrahasuara të kësaj pakete, e cila ju jep mundësinë të plotësoni çdo nevojë tuajën nëpërmjet gamës së gjerë të produkteve dhe shërbimeve.

Karakteristikat
Alpha e-Banking
Përfitime të tjera
 • Shuma dhe balanca minimale për hapjen e llogarisë: Nuk kërkohet
 • Monedha: LEK, EUR, USD,
 • Norma e Interesit: 0.01% për LEK dhe USD
 • Interesi: kreditohet çdo muaj në llogari sipas balancës ditore
 • Komision hapje llogarie: Pa komision
 • Komision mbyllje llogarie: 500 Lek / 4 EUR, USD
 • Komision mirëmbajtje llogarie: 100 LEK / 1 Euro/USD 
 • Kartë Debiti: pa komision për tërheqjet CASH në rrjetin e Bankomateve të Alpha Bank Albania:
  • Mastercard, pa komision mirëmbajtje dhe lëshimi;
  • Enter American Express, falas për vitin e parë
 • Pagesë Automatike Faturash Utilitare për pagesën e faturave utilitare OSHEE, UKT, Albtelekom, Vodafone dhe One sipas kushteve të shpallura në ambientet e Bankës:
 • Urdhër transferta peirodike - Transferim të fondeve në mënyrë periodike të shumave fikse
 • Overdraft personal në varësi të aftësive paguese;
 • Transfertat në nisje dhe në mbërritje:
  • Transfertat në mbërritje: Nuk ka komision për kreditimin e llogarisë së klientit.

Shërbimi Alpha e-Banking pa komision mundëson:

 • Përmbledhjen e të gjitha llogarive, kartave dhe kredive të klientit;
 • Nxjerrje llogarie për kontroll të veprimeve;
 • Transferta (pagesa) brenda sistemit të Alpha Bank Albania, për të gjitha monedhat;
 • Transferta (pagesa) në bankat që operojnë në Shqipëri, për të gjitha monedhat;
 • 50% zbritje për transfertat në monedhë të huaj kundrejt Bankave në vend;
 • Informacion për llogarinë (gjëndja, shuma e bllokuar dhe shuma e disponueshme);
 • Transferta (pagesa) për shoqëritë tregtare që ofrojnë shërbime utilitare (One, Vodafone, ALBtelecom);
 • Informacion mbi Depozitat me afat të klientit (shuma, monedha, data e maturimit);
 • Informacion për Kreditë e klientit (shuma e kredisë, monedha, data e maturimit, interesi);
 • Pagesa të detyrimeve të kartave të kreditit dhe kredive
 • Hapje llogarie të re nga platforma

Kreditë:

 • Kredi Konsumatore: - 0,50% (50 pikë) ulje mbi marzhin e ofruar për klientët standart.
 • Kredi për Shtëpi:  0,15% (15 pikë) ulje mbi marzhin e ofruar për klientët standart dhe 30% zbritje mbi komisionin e disbursimit.
 • Transferimi i Balancës së Kredisë nga Bankat e tjera - Nuk ka komision disbursimi mbi shumën e kredisë


Në rast se produktet e kredive kanë parapërcaktuar në mënyrë specifike normat e interesit dhe komisionet të aplikueshme për segmentin e klientëve pagamarrës, zbritjet e mësipërme nuk aplikohen.