Lehtësirat kryesore të llogarive rrjedhëse janë:

  • Mundësi tërheqje të fondeve kesh nëpërmjet kartë së debitit Mastercard, në çdo kohë brenda 24 orëve, në 7 ditë të javës
  • Mundësi përdorimi të shërbimit Alpha e-Banking, pa komision
  • Mundësi pagimi të faturave utilitare nëpërmjet shërbimit të Pagesave Automatike të Faturave
  • Mundësi transferimi të një shume fikse nga llogaria rrjedhëse, në mënyrë periodike dhe automatike, nëpërmjet shërbimit Urdhër Pagesa Periodike

Të gjitha depozitat në Alpha Bank janë të siguruara sipas dispozitave të ligjit Nr. 53/14, datë 22/05/2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar. Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) siguron dhe kompenson në përgjithësi të gjithë depozituesit individë, tregtarë dhe shoqëri tregtare deri në masën 2.500.000 lekë.

Për më shumë informacion ju lutem klikoni në faqen zyrtare të ASD http://www.asd.gov.al 

Lexoni KËTU buletinin e normave të interesit.