“Alpha Start” është një llogari rrjedhëse për të gjithë klientët individë që janë të interesuar të kryejnë të gjitha llojet e transaksioneve bankare, transferta, depozitime dhe tërheqje kesh dhe të kenë mundësinë ta përdorin llogarinë rrjedhëse si llogari burimore për produktet e tjera Bankare.

Karakteristikat
Alpha e-Banking
 
 • Shuma dhe balanca minimale për hapjen e llogarisë: Nuk ka shumë dhe balancë minimale

 • Monedha: LEK, EUR, USD, GBP, CHF

 • Komisioni mirëmbajtjes: 150 Lekë, 1.5 EUR/USD/GBP/CHF në bazë mujore dhe debitohet në fund të çdo muaji

 • Komision mbyllje Llogarie: 500 LEK, 4 EUR/USD/GBP/CHF

 • Kartë Debiti Mastercard pa komision për tërheqjet CASH në rrjetin e Bankomateve të Alpha Bank Albania:

 • Pagesë Automatike Faturave Utilitare sipas kushteve të shpallura në ambjentet e Bankës:

 • Transferim të fondeve në mënyrë periodike edhe automatikisht nëpërmjet shërbimit të Urdhër Pagesave Periodike.


  Të gjitha depozitat në Alpha Bank janë të siguruara sipas dispozitave të ligjit Nr. 53/14, datë 22/05/2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar. Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) siguron dhe kompenson të gjithë depozituesit individë, tregtarë dhe shoqëri tregtare deri në masën 2.500.000 lekë (dy milionë e pesëqind mijë lekë). Për më shumë informacion ju lutem klikoni në faqen zyrtare të ASD: http://www.asd.gov.al

  Lexoni KËTU buletinin e normave të interesit

   

Shërbimi Alpha e-Banking pa komision mundëson:

 • Përmbledhjen e të gjitha llogarive, kartave dhe kredive të klientit;
 • Nxjerrje llogarie për kontroll të veprimeve;
 • Transferta (pagesa) brenda sistemit të Alpha Bank Albania, për të gjitha monedhat;
 • Transferta (pagesa) në bankat që operojnë në Shqipëri, për të gjitha monedhat;
 • 50% zbritje për transfertat në monedhë të huaj kundrejt Bankave në vend;
 • Informacion për llogarinë (gjëndja, shuma e bllokuar dhe shuma e disponueshme);
 • Transferta (pagesa) për shoqëritë tregtare që ofrojnë shërbime utilitare (One, Vodafone, ALBtelecom);
 • Informacion mbi Depozitat me afat të klientit (shuma, monedha, data e maturimit);
 • Informacion për Kreditë e klientit (shuma e kredisë, monedha, data e maturimit, interesi);
 • Pagesa të detyrimeve të kartave të kreditit dhe kredive
 • Hapje llogarie të re nga platforma