Alpha Services and Holdings S.A njofton se ka lidhur një marrëveshje angazhimi me OTP Bank Plc në lidhje me blerjen e Alpha Bank Albania SHA në datën 06.12.2021

Alpha Services and Holdings S.A. (kompania mëmë e Alpha Bank Group, referuar si “Grupi”) njofton se Alpha International Holdings Single Member S.A. (referuar si “AIH”), një filial në pronësi të plotë të Grupit ka lidhur një marrëveshje angazhimi me OTP Bank Plc në lidhje me blerjen e Alpha Bank Albania SHA në datën 06.12.2021.

Alpha Services and Holdings S.A. njofton se AIH ka arritur një marrëveshje përfundimtare me OTP Bank Plc (‘’OTP’’) në lidhje me blerjen nga OTP të 100% të aksioneve të Alpha Bank Albania SHA (“ABA”) (referuar me poshtë si “Transaksioni”).

Marrëveshja është arritur për shumën prej 55 milionë euro, çka përfaqëson një raport (P/BV) prej 0.74 të vlerës së aksionit në librat kontabël. Për Grupin transaksioni përbën një rritje kapitali përshkallëzues në përputhje të plotë me angazhimin e Grupit për të fokusuar veprimtarinë e tij në tregjet kryesore ku ai operon. Transaksioni kërkon plotësimin e disa kushteve paraprake (përfshirë miratimet rregullatore në përputhje me ligjet përkatëse) dhe pritet të përmbyllet brenda vitit 2022.

Transaksioni do të krijojë një grup bankar lider në Shqipëri, i cili do të zotërojë një pjesë tregu prej 11% të aktiveve, duke vijuar kësisoj praninë e suksesshme të Alpha Bank në tregun shqiptar, si dhe duke mbrojtur interesat e bazës së klientëve të Grupit që operon në Shqipëri.

Rothschild & Co dhe UniCredit Group po luajnë rolin e këshilltarëve financiarë në lidhje me transaksionin, ndërsa këshilluesi ligjor ndërkombëtar është White & Case LLP dhe Kalo & Associates Law Firm si këshillues ligjor në çështjet e ligjeve shqiptare.

Alpha Services and Holdings: Alpha Services and Holdings S.A. është një kompani aksionere, e listuar në Tregun Kryesor të Bursës së Athinës dhe zotëron 100% të aksioneve të bankës nën emrin "ALPHA BANK S.A.”. Grupi ofron një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh financiare të cilësisë së lartë, përfshirë produkte të tregut bankar me pakicë, për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe për korporatat, produkte për menaxhimin e aktiveve dhe të veprimtarisë bankare private, lëvrimin e produkteve të sigurimit, produkte për investimet bankare, ndërmjetësimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme.

Grupi OTP: Grupi OTP është një nga grupet financiare më të qëndrueshme në Evropën Qendrore dhe Lindore, listuar në Bursën e Budapestit. Grupi OTP, me seli në Budapest, ofron shërbime financiare universale në më shumë se 16 milionë klientë në 11 vende të botës, nëpërmjet një rrjeti prej 1,500 degësh dhe më shumë se 37,500 punonjësish.

Lajme te tjera