Raporti dhe marrëveshja e bashkimit

Banka OTP Albania SHA dhe Banka Alpha Albania SHA kanë hyrë në një proces bashkimi nga transaksioni i blerjes në të cilën Banka OTP Albania SHA do të jetë banka përthithëse dhe Banka Alpha Albania SHA banka e përthithur. Për këtë qëllim palët kanë nënshkruar më 12 gusht 2022 raportin e bashkimit dhe marrëveshjen e bashkimit të projektit të cilat mund të gjenden të publikuara më poshtë.

Procesi i bashkimit i nënshtrohet miratimit të autoriteteve rregullatore dhe pritet të ndodhë brenda vitit 2022. Në përfundim të këtij procesi, Banka OTP Albania SHA do të jetë subjekti juridik i mbijetuar të cilit do t'i transferohen të gjitha të drejtat dhe detyrimet e subjektit të përthithur Banka Alpha Albania SHA. 

Lajme te tjera